Advokat MNA
BJØRN HÜBERT SENUM
www.senum.no

Meny: Forsiden Priser Konkursbo Personvernerklæring Kontakt oss Ansatte
Denne personvernerklæringen gjelder for «Advokatfelleskapet», som er en betegnelse for kontorfellesskapet som er etablert av følgende enkeltpersonforetak:
  • Advokat Bjørn Hübert Senum, org. nr. 971 497 777,
  • Advokat Sveinung Søndervik Johnsen, org. nr. 974 449 951,
  • Advokatfirma Åse Johnsen Drabløs, org. nr. 997 690 702, og
  • Advokatfirmaet Lars Faye Ree, org. nr. 916 489 250.
  • Videre omfattes vårt driftsselskap Advokatfellesskapet Drift AS, org. nr. 997 632 346.
  • Ovenstående omtales i det følgende som «Advokatfellesskapet».

Advokatfellesskapet behandler personopplysninger som arbeidsgiver, som leverandør av tjenester og i forbindelse med besøk på vår hjemmeside, www.advfellesskapet.no.

Personvern er viktig i Advokatfellesskapets leveranser, og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet.

Denne personvernerklæringen gir opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn, og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Lars Faye Ree er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av Advokatfellesskapet.
Ansvaret for den daglige oppfølgningen av Advokatfellesskapets etterlevelse av personvernregelverket er delegert til den enkelte advokat.


Bruk av www.advfellesskapet.no

Promotek AS er en av Advokatfellesskapets databehandlere, og er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet www.advfellesskapet.no

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettstedet, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Advokatfellesskapet og leverandøren som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleratale mellom Advokatfellesskapet og Promotek AS regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan slik informasjon behandles.

Informasjonskapsler (cookies):

Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Følgende informasjonskapsler brukes på advfellesskapet.no:

Ingen.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Det som logges er ip-adresse, tidspunkt, hvilken side som åpnes.


Formålet med innhenting av personopplysninger

I all hovedsak innhentes personopplysninger for å kunne ivareta klientenes interesser i saker Advokatfellesskapet bistår.

Hvordan innhenting av personopplysninger foregår

Grunnlaget for innhenting av personopplysninger er som hovedregel basert på samtykke fra den personen som opplysningene kan knyttes til (den registrerte). Rettslig grunnlag for innhenting av personopplysninger følger av GDPR artikkel. 6 nr. 1 bokstav a (samtykke fra den registrerte), bokstav b (avtale med privatklienten), bokstav c (oppfylle rettslig forpliktelse, for eksempel hvitvaskingsloven §§ 4 (2) nr. 3, jf. 17 og 18), bokstav e (allmennhetens interesse – straffesaker)

I enkelte tilfeller vil grunnlaget for innhenting av personopplysninger være basert på en konkret interesseavveining.

Hvilke personopplysninger behandles, og hvor hentes de fra?

Vi er pålagt å utføre kontroll av legitimasjon av nye klienter, og lagrer blant annet personalia som navn, fødselsnummer, adresse, mailadresse mv. I den grad det er nødvendig for å løse våre oppdrag, innhenter vi også informasjon fra motpart, domstoler, politi/påtalemyndighet eller andre offentlige myndigheter, for eksempel Statens Kartverk.

Grunnlaget for innhentingen og registreringen er klientens samtykke, som gis i oppdragsavtale mellom selskapet og klienten. Vi kan ikke påta oss oppdrag hvis ikke klienten gir oss de opplysningene vi trenger for å løse oppdraget.

Advokatfellesskapet behandler personopplysninger om klienter, kunder og leverandører i tillegg til eventuell tredjeperson som er nødvendig for gjennomføring av kontraktsforpliktelser.

Advokatfellesskapet behandler også personopplysninger som ledd i personaladministrasjon. Personopplysningene som behandles i denne forbindelse er blant annet personalia, lønnsopplysninger, evalueringer, opplysninger om pårørende, og utdannelse/stillingsnivå.

Personopplysninger tilknyttet ansatte blir oppbevart så lenge vedkommende er ansatt i selskapet. Personopplysninger om søkere til stillinger blir slettet senest 6 måneder etter at vedkommende søkte på stilling hos Advokatfellesskapet, med mindre vedkommende blir ansatt.

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

I et klient-forhold er det for den registrerte frivillig å oppgi personopplysninger. Det forekommer likevel tilfeller hvor det er avgjørende for saken at personopplysninger innhentes. Dersom personopplysninger ikke vil oppgis, kan dette medføre at klientforhold vil måtte avsluttes, eller at oppdrag på klientens vegne ikke kan utføres.

Personopplysninger Advokatfellesskapet har innhentet utleveres ikke til tredjeparter uten den registrertes samtykke.

Innsyn

Den registrerte kan til enhver tid be om innsyn i hva slags data som er registrert.Arkivering og sletting av registrerte personopplysninger

På samme måte kan den registrerte selv be om at lagrede personopplysninger slettes fra våre registre.

Advokatfellesskapet har interne rutiner for å ivareta våre klienters personvern, og har også systemer som sørger for krypterte dataforbindelser. Av sikkerhetsmessige årsaker gjengis ikke våre rutiner i detalj.

Advokatfellesskapets behandling av personopplysninger er underlagt norsk lov.


Kontaktinformasjon

Henvendelser kan rettes til post@advfellesskapet.no

eller

Advokatfellesskapet
Postboks 737
4666 KRISTIANSAND

Telefon: 38 17 89 40Hvitvasking

Advokatfellesskapet er pålagt å gjennomføre kontroll i samsvar med bestemmelser i hvitvaskingsloven §§ 5, 6 og 15, samt å gjennomføre nærmere undersøkelser dersom det foreligger en mistanke om at en transaksjon har tilknytning til utbytte av en straffbar handling, jf. hvitvaskingsloven § 17.

Blant opplysningene vi er pålagt å behandle i denne forbindelse er navn/foretaksnavn, fødselsnummer/organisasjonsnummer, fast adresse, familieforhold (tilknytning til politisk eksponerte personer), og opplysninger knyttet til eventuell mistanke om straffbare forhold.

Behandling av personopplysninger knyttet til kundekontroll og en eventuell undersøkelsesplikt kan innebære behandling av sensitive personopplysninger, blant annet knyttet til straffbare forhold.

Etter hvitvaskingsloven § 22 er vi pålagt å oppbevare dokumenter benyttet i forbindelse med kundekontroll i minst fem år etter at kundeforholdet er avsluttet eller transaksjonen er gjennomført, med mindre lengre frister følger av annen lov eller forskrift.

Under visse omstendigheter er Advokatfelleskapet også pålagt å utlevere opplysninger til Økokrim, eksempelvis dersom det foreligger mistanke om at en transaksjon har tilknytning til utbytte av en straffbar handling.
Dette gjelder likevel ikke dersom vi har fått kjennskap til forholdet gjennom arbeidet med å fastslå klientens rettsstilling.

© 2021 - Advokat Bjørn Hübert Senum - Org. nr: 971 497 777 MVA
Tollbodgada 40, Postboks 737, 4666 Kristiansand
Tlf: 988 73 686 (988 SENUM) - Sentralbord: 38 17 89 40 - Faks: 38 17 89 41

Utviklet av UENO Agdernett AS