Konkursbo

Her kan du finne oppdatert informasjon om konkursbo (herunder tvangsoppløsnings- og tvangsavviklingsbo) som er under behandling hos oss. Informasjonen blir liggende en stund etter at boet er avsluttet.

Krav i boet må meldes til oss innen den angitte frist. Bare fordringer som blir anmeldt og godkjent i boet, medregnes i konkursen. Kravene må dokumenteres, og det må opplyses om de er sikret med pant eller lignende og om det finnes solidariske ansvarlige. Kravene bes innsendt i 3 eksemplarer. 1 eksemplar vil bli returnert med bekreftelse på at kravet er mottatt og notert. Det er derfor unødvendig å sende fordringsanmeldelser rekommandert.

Selv om fordringsanmeldelsesfristen er ute, kan krav fortsatt meldes, så lenge bobehandlingen ikke er avsluttet. Men den som melder krav etter fristen, kan bli pålagt å dekke eventuelle ekstrautgifter som dette medfører med ny fordringsprøvelse (er bare aktuelt i boer der det blir utbetaling til kreditorene). Se konkurslovens § 115. Se også de særlige begrensninger mht. å rette eller endre en tidligere fordringsanmeldelse i konkurslovens § 116.

Liste over konkursbo

Sorter etter: